การตลาด ( marketing

มีหน้าที่ การกระทำต่าง ๆ ทางธุรกิจ ที่จะทำให้ สินค้า หรือบริการ ที่ตรงกับความต้องการ ได้เคลื่อนย้าย ไปตอบสนอง ความต้องการ ของผู้บริโภค หรือผู้ใช้ในทางธุรกิจ

เพื่อให้เปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์ ในสินค้า หรือบริการ เมื่อไหร่ก็ตาม ที่การตลาด เป็นระบบ ที่มีคุณภาพ ก็จะส่งผลให้ ประชาชนสังคม และชุมชนมีคุณภาพ ไปด้วย  รับทำ marketing

 

หน้าที่ทางการตลาด ( Marketing Functions )

1. หน้าที่การจัดการเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เป็นการดำเนินการ เกี่ยวกับ การเปลี่ยนเแปลง กรรมสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของ ในสินค้า หรือบริการ เพื่อให้เกิด ความพอใจ และตรงกับความต้องการ ของผู้บริโภค หรือลูกค้า มากที่สุด
– การพัฒนาและกำหนดมาตรฐานสินค้าและบริการ ( Development and StandardGoods ) เป็นการจัดหาสินค้า และบริการ ให้ตรงกับ ความต้องการของผู้บริโภค
โดยการพัฒนา และกำหนดสินค้า ให้ทันสมัย กำหนดรายละเอียด ของสินค้า และบริการ ไม่ว่าจะเป็น คุณภาพ ปริมาณ ลักษณะ รูปร่าง และมาตรฐานตามกำหนด ซึ่งจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูล เพื่อกำหนดสินค้า ที่จะผลิตออกมา ตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภค
– การขาย ( Selling ) เป็นการจัด ให้มีการถ่ายโอน หรือเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ ที่จำเป็น ต่อการหมุนเวียนสินค้า และบริการ ทำให้เกิดความคล่องตัว ทางด้านธุรกิจ ที่ดำเนินการอยู่
– การซื้อ ( Buying ) เป็นการซื้อ สินค้าหรือบริการ ให้ตรงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยการซื้อ ต้องศึกษาข้อมูล ของสินค้าหรือบริการ มีคุณภาพและมาตรฐาน มากน้อยแค่ไหน
2. หน้าที่เกี่ยวกับ การกระสินค้าและบริการ เป็นหน้าที่ ที่ก่อให้เกิด การเคลื่อนย้ายสินค้า หรือบริการ จากผู้ผลิต ไปสู่ผู้บริโภค
– การขนส่ง ( Transportation ) เป็นหน้าที่เกี่ยวกับ การนำสินค้า หรือบริการ จากแหล่งผลิต ไปกระจายยังแหล่งต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคอาศัยอยู่
โดยจะต้องเลือก วิธีการ ให้เหมาะสม กับสภาพของสินค้า ผลิตภัณฑ์ ระยะเวลา และสภาพแต่ละถิ่น รวมถึงความเหมาะสม ของค่าใช้จ่าน ในการขนส่ง

– การเก็บรักษาสินค้า ( Storage ) เป็นหน้าที่ ในการเก็บรักษาสินค้า เพื่อให้สินค้า มีคุณภาพดี สม่ำเสมอ หรือเตรียมความพร้อม ในด้านผลิตภัณฑ์ ในการจำหน่ายให้ลูกค้า โดยการเก็บรักษาสินค้า ของตลาดนั้น เป็นไปใน  2  ลักษณะ  ดังนี้

1. เก็บรักษา เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้า และบริการ บางอย่าง ที่เก็บรักษาไว้นาน จะทำให้มีราคาสูงขึ้น เช่น ที่ดิน บ้าน เป็นต้น
2. เก็บรักษา เพื่อคาดหวังผลกำไร เช่น กรณีสินค้าราคาตกต่ำ หน้าที่การตลาด ( ผู้ขาย ) จะเก็บสินค้านั้น ๆ ไว้ก่อน จนกว่า
3. หน้าที่การบริการ อำนวยความสะดวก และสนับสนุนการตลาด เพื่อให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถดำเนิน ไปได้ อย่างมั่นคง ถาวร การตลาด จึงต้อง ให้การบริการ และอำนวยความสะดวก ให้กับธุรกิจต่าง ๆ
– ด้านการเงิน โดยมีสถาบันการเงิน  คือ  ธนาคาร เข้ามาจัดบริการ ด้านสินเชื่อ เพื่อให้มี การกู้ยืมเงิน มาใช้ในการลงทุน
– การบริการอำนวยความสะดวก เพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจ เช่น บริการด้านการประกันต่าง ๆ เช่น การประกันราคาสินค้า, การประกันอุบัติภัย และการให้บริการซ่อมแซม  เป็นต้น

การตลาด marketing

4. หน้าที่การสื่อสารข้อมูลทางการตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล ทางการตลาดได้แล้ว จะต้องนำข้อมูล ความต้องการสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้แก่ผู้ผลิต เพื่อผู้ผลิต จะได้นำข้อมูลที่ได้ ไปปรับปรุงสินค้า และบริการ ขึ้นมาใหม่ ให้ตรงกับ ความต้องการ ของลูกค้าหรือผู้ผลิต
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ภายในบริษัท จะทำหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร สินค้าตัวใหม่ ไปยังลูกค้า ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภค หรือลูกค้า ได้ทราบถึง สินค้า หรือบริการใหม่ และเพื่อนำไปใช้ ในการประกอบการตัดสินใจ
ผู้ผลิต ต้องทราบ ความเคลื่อนไหว ทางการตลาดได้ถูกต้อง เพื่อเป็นข้อมูล ที่จะนำไปสู่ การผลิตสินค้า และบริการ มาสนอง ให้ตรงกับความต้องการ ของผู้บริโภค ได้อย่างแท้จริง
5. หน้าที่ในการวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์ตลาด เป็นกระบวนการ ที่ต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา เพื่อให้ทราบข้อมูล เกี่ยวกับความต้องการ ของตลาด
ที่จะทำให้ ผู้ผลิต สามารถผลิตสินค้า และบริการ ได้ตรงความต้องการ ของลูกค้า ได้ตลอดเวลา และการวิเคราะห์ตลาด ยังเป็นการช่วยแก้ไข ปัญหาทางเศรษฐกิจ ของประเทศได้
เพราะผู้ผลิต และผู้บริโภค สามารถทราบข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน และคาดคะเน ผลที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคตได้ ทำให้ มีการเตรียมแก้ไขปัญหา ได้อย่างถูกต้อง และถูกวิธีด้วย
6. หน้าที่ในการทำให้สินค้าต่างกัน เมื่อได้รับข้อมูลจากการวิเคราะห์ เป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สินค้าและบริการ ขึ้นใหม่ เพื่อสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ผู้ซื้อ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำได้ ดังต่อไปนี้
– เปลี่ยนแปลงตัวสินค้าใหม่แทนสินค้าตัวเดิม
– เปลี่ยนแปลงราคาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
– เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภค เช่น ซื้อสินค้าเพราะของแถม หรือการออกสลากรางวัลนำโชค
– เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ผู้ซื้อได้รับรู้
– เปลี่ยนแปลงการบรรจุหีบห่อ หรือตรายี่ห้อใหม่
7. หน้าที่ในการตีราคา การตีราคา จะช่วยในการพิจารณา จุดคุ้มทุน ว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้น ทางการตลาดนั้น มีประโยชน์ คุ้มค่าหรือไม่
หรือสร้างความพอใจ ให้กับผู้ซื้อ – ผู้ขาย หรือไม่ หรือหากต้นทุน สูงกว่าผลประโยชน์ ของสังคม ก็ควรจะต้องมี การปรับปรุงคุณภาพของสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ และการตลาด ให้เหมาะสม
8. หน้าที่ในการแบ่งส่วนตลาด เป็นการทำให้ตลาด มีขนาดเล็กลง เพื่อสะดวก ในการแลกเปลี่ยน ซื้อขายสินค้า เนื่องจากผู้ผลิต สามารถเจาะจง กลุ่มลูกค้าได้ ในขณะที่ผู้บริโภคเอง ก็สามารถเลือกสินค้า และบริการ เฉพาะอย่าง ได้มากขึ้น ทำให้เกิดการประหยัด ทั้งการผลิต และบริโภคด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น